WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2012 R. WYNIKI W LATACH 2002-2012 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD DLA SZKOŁY ROK 2013/2014 rok 2014/2015

Wyniki egzaminów

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania w danej szkole, która nie tylko znajduje zastosowanie w doskonaleniu nauczania, ale pomaga również podczas wyboru najlepszej szkoły. Metoda obejmuje zestaw technik analitycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania jej uczniów. W przypadku egzaminów gimnazjalnych, na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie z 6-klasy szkoły podstawowej, szacowany jest wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym. Szacowany jest on metodą regresji na podstawie zależności pomiędzy wynikami sprawdzianu, a egzaminu gimnazjalnego dla poszczególnych uczniów ostatniej klasy gimnazjum w kraju. W kolejnym kroku, na podstawie wyników egzaminów dla każdego ucznia obliczana jest różnica - tzw. reszta - pomiędzy wynikiem przewidywanym, a faktycznym wynikiem na egzaminie. Edukacyjna wartość dodana stanowi średnią reszt dla wszystkich uczniów w danej szkole.
Wartość 0 jest średnią wartością EWD.

WYNIKI EWD DLA NASZEJ SZKOŁY PRZEDSTAWIA TABELA:

CZ.HUMANISTYCZNA CZ. MATEMAT.-PRZYR.
2006

 -0,86

niżej średni

 2,36

wysoki

2007

-3,17

bardzo niski

3,42

bardzo wysoki

2008

-2,08

niski

-0,12

średni

2009

-1,04

niżej średni

2,45

wysoki