Rada Rodziców

REGULAMINY, DOKUMENTY

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

działającej przy Zespole Szkół w Ostromecku

Działając na podstawie Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty                                                   (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 11.04.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

oraz Statutu Zespołu Szkół w Ostromecku Rada Rodziców uchwala Regulamin o następującej treści:

 

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców,

a także zakres i zasady działania poszczególnych jej ogniw.

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Radzie, należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół w Ostromecku.

2. Ilekroć w regulaminie mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Ostromecku

 

Rozdział II

 

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

§ 2

 

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

 

§ 3

 

1. Celem Rady Rodziców jest:

a)      reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Zespołu Szkół w Ostromecku,

b)      wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej uczniom,

c)   aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji  nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,

d)   tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

 

§ 4

 

1. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:

a)      zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,

b)      wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły,

c)      współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w Szkole,

d)   współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

e)   pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji    programu prac Szkoły,

f)  gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności Szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania.

 

 

§ 5

 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      uchwalanie:

- regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły,

- własnego planu finansowego i sporządzanie sprawozdań,

- w porozumieniu z Radą Pedagogiczną - programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli (do 30 września)

- w porozumieniu z Radą Pedagogiczną - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

b)   opiniowanie

- szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników, podanego przez Dyrektora do publicznej wiadomości do 31 marca, obowiązującego na następny rok szkolny. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego

- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

- projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

- wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji, w tym organizacji harcerskich o podjęcie działalności w Szkole;

- wyrażanie opinii o wprowadzeniu na terenie Szkoły jednolitego stroju;

- wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas (oddziałów);

- wprowadzenia do szkolnego planu nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla poszczególnych klas (oddziałów);

- inicjowanie organizacji i opiniowanie skuteczności zajęć pozalekcyjnych w Szkole;

- wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

c)   zapoznanie się z planem nadzoru pedagogicznego

d)   wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i wymagających pomocy (stypendia, bilety itp.)

e)   wspomaganie rozwoju bazy dydaktycznej Szkoły

f)   pozyskiwanie sponsorów (osoby i instytucje)

g)   przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków rodziców oraz uczniów

h)   podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa (sytuacja wychowawcza)

i)    koordynowanie pracy Klasowych Rad Rodziców

j)    dysponowanie środkami zgromadzonymi przez Klasowe Rady

k)   branie aktywnego udziału w życiu Szkoły

l)    reprezentowanie Szkoły na zewnątrz

ł)    współtworzenie kalendarza organizacji roku szkolnego

m)  delegowane swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły

2. Rada może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami               we wszystkich sprawach Szkoły.

3. Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi Radami Rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

 

Rozdział III

 

ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA I ZADANIA

 

§ 6

Organy Rady Rodziców

 

1. Organami Rady Rodziców są:

a) Klasowe Rady Rodziców – podstawowe ogniwa organizacyjne ogółu rodziców,

b)Zebranie plenarne Rady Rodziców – najwyższa władza  ogółu rodziców,

c) Prezydium Rady Rodziców – wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,

d) Komisja Rewizyjna – organ kontrolny

 

 

§ 7

Klasowa Rada Rodziców

 

1. Klasowa  Rada Rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym ogólnym

zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów każdej klasy (oddziału) w każdym roku

szkolnym, przy czym obowiązuje zasada że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny.

2. Tryb przeprowadzania wyborów do Klasowej Rady Rodziców:

a) Wyborom przewodniczy wychowawca klasy,

b) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady (rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania, a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie),

c) wybór komisji skrutacyjnej (2 – 3 osoby),

d) rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych kartkach trzy nazwiska spośród

zgłoszonych kandydatów,

e) komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych

na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów podając nazwiska trzech osób,

które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Klasową Radę Rodziców.

3. Rodzice wybrani do Klasowej Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady, który jednocześnie pełni funkcję delegata do Rady Rodziców.

4. Z przeprowadzonych wyborów wychowawca sporządza protokół, który podpisują wychowawca i członkowie Klasowej Rady Rodziców. W protokole w szczególności umieszcza się nazwisko przedstawiciela do Rady Rodziców. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Protokół, wychowawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły.

5. Kadencja Klasowej Rady Rodziców trwa 1 rok.

6. W posiedzeniach Klasowej Rady może brać udział wychowawca klasy z głosem doradczym.

7. Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać Klasową Radę Rodziców w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:

a) utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych, reprezentujących co najmniej 10 uczniów danej klasy,

b) odejścia dziecka z klasy,

c) rezygnacji z pełnionej funkcji.

8. Odwołanie całości lub części Klasowej Rady Rodziców odbywać się może na każdym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych dzieci danej klasy. Na tym samym zebraniu klasowym, w tajnym głosowaniu, wybierane są nowe osoby.

9. Podstawowe zadania Klasowej Rady Rodziców, to między innymi:

a) realizacja zadań Rady Rodziców na terenie danej klasy, a w szczególności dostosowanie zadań określonych w § 4 do konkretnych potrzeb klasy, wyrażanych przez rodziców lub opiekunów prawnych, uczniów i nauczycieli,

b) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji programu działania

Rady Rodziców oraz do pomocy i udziału w życiu klasy i Szkoły,

c) występowanie, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

 

§ 8

Skład Rady Rodziców

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą delegaci Klasowych Rad, wybranych zgodnie z przepisami § 7           ust. 2 i 3.

2. Liczba członków Rady Rodziców odpowiada liczbie klas (oddziałów) w Szkole – każdą klasę reprezentuje jeden delegat.

3. Do podstawowych zadań delegata Klasowej Rady należy:

a) uczestniczenie w zebraniach plenarnych Rady Rodziców,

b) aktywne włączanie się w realizację zadań Rady, a szczególnie w prace powoływanych

komisji celowych,

c) reprezentowanie klasy na forum Rady,

d) wymiana informacji między Radą a rodzicami uczniów poszczególnych klas,

e) zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców,

f) przekazywanie sprawozdań z działalności Rady na forum klasy.

4. Kadencja członków Rady Rodziców trwa 1 rok.

5. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.

6. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.

7. Rodzicom, których dzieci ukończyły naukę w szkole, wygasa mandat delegata do Rady Rodziców.

 

 

§ 9

Zebranie plenarne Rady Rodziców

 

1. Zebrania plenarne Rady Rodziców zwołuje się minimum dwa razy w roku szkolnym.

2. Zebrania plenarne zwołuje Prezydium Rady:

a) na swój własny wniosek,

b) na wniosek Klasowych Rad Rodziców reprezentujących co najmniej 3 klasy,

c) na wniosek Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły.

3. Członkowie Rady Rodziców Szkoły winni być zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia plenarnego            w formie pisemnej (można korzystać z poczty elektronicznej), minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad.

4. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w posiedzeniach Dyrektora Szkoły, a także inne osoby.

5. Osoby zaproszone mogą opuścić zebranie, po omówieniu ich zakresu spraw.

6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona w drodze uchwały:

a) Prezydium Rady Rodziców w liczbie 3 - 4 osób,

b)  Może wybrać Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.

7. Do wyłącznej kompetencji Rady Rodziców należy podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

a) uchwalania i zmian Regulaminu Rady Rodziców,

b) zatwierdzania planu finansowego Rady Rodziców,

c) zatwierdzania wysokości składek na rzecz Rady Rodziców,

d) wybierania Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej,

e) odwoływania Prezydium Rady lub poszczególnych jego członków,

f) zatwierdzania rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.

8. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

9. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu                 w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących Regulaminu Rady :

a)      Do przyjęcia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.

b)      Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w pkt. a

c)      Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłoszone przez:

- Prezydium Rady

- Klasową Radę

- Rodziców i opiekunów prawnych, reprezentowanych przez co najmniej 10 osób

- Dyrektora Szkoły

10. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

11. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

a)      sprawozdanie ustępującego Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym,

b)      sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jeśli taka była powołana,

c)      informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szkoły lub organizacji,

d)      uchwalenie wniosków i uchwał dotyczących działalności Rady Rodziców – wyborom przewodniczy Dyrektor Szkoły

e)      wybory nowych organów Rady Rodziców, ustalanie się listy obecności i stwierdzanie prawomocności zebrania, przypominanie zasad wyborczych oraz ustalanie listy kandydatów, głosowanie, ogłaszanie wyników i sporządzanie protokołu.

f)       ustalenie wysokości składek  i rodzaju zwolnień na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym,

g)      wolne głosy i wnioski.

12. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w ust. 11,

z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów i ustalenia składek na fundusz Rady.

13. Tryb odwoływania Prezydium lub poszczególnych jego członków:

a)      Rada Rodziców może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego członków przed końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym.

b) Pisemny wniosek o odwołanie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 30% członków Rady Rodziców lub 2/3 składu Prezydium, składany jest na ręce przewodniczącego Rady, który zobowiązany jest przedstawić wniosek pod głosowanie Rady w ciągu 30 dni.

 c) Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.

14. W przypadku odwołania członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji, Rada w drodze wyboru uzupełnia skład Prezydium do wymaganej liczby członków.

15. Rada dokumentuje przebieg zebrań w formie protokołu. Protokół z zebrania powinien zawierać:

a)      numer, datę i miejsce spotkania,

b)      stwierdzenie prawomocności zebrania (dołączona lista obecności),

c)      wykaz osób uczestniczących w zebraniu na zaproszenie Rady Rodziców lub Prezydium

(jeśli takie w zebraniu uczestniczyły),

d)      zatwierdzony porządek obrad,

e)      przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski,

f)       treść podjętych uchwał,

g)      podpisy przewodniczącego i protokolanta obrad.

16. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady (z wyjątkiem ostatniego posiedzenia w roku szkolnym, która musi być zatwierdzona przez Prezydium Rady).

17. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

18. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

 

 

§ 10

Prezydium Rady Rodziców

 

1. Prezydium Rady jest organem wykonawczym realizującym przyjęty przez Radę Rodziców plan działania.

2. Prezydium Rady wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej zebraniami z wyłączeniem spraw wymienionych w § 9 ust. 7.

3. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

a)      bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady Rodziców,

b)    realizacja planu finansowego Rady Rodziców (odstępstwa od zatwierdzonego planu mogą

być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Prezydium i muszą być przedstawiane Radzie Rodziców na najbliższym posiedzeniu plenarnym),

c)   wykonywanie uchwał Rady Rodziców,

d) powoływanie i nadzór nad pracami komisji utworzonych w celu wydania opinii                        w sprawach przytoczonych w kompetencjach Rady w § 5 niniejszego Regulaminu,

e)   zlecanie usług niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców,

f)    reprezentowanie Rady Rodziców i ogółu rodziców wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz,

g)   przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą   Rodziców,

h)      przygotowanie na dany rok szkolny (od 1 września do 31 sierpnia) projektu planu

     finansowego i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Radę Rodziców,

i)        przygotowanie projektów uchwał w zakresie spraw będących w wyłącznej kompetencji

     Rady Rodziców.

j)   przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg rodziców oraz uczniów.

k)  ma prawo inicjowania działalności służącej dobru dzieci (w tym finansowej), a nie wynikającej  z uchwał plenarnego posiedzenia.

4. Prezydium dokonuje ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu i ze swego grona wybiera:

a)      Przewodniczącego,

b)      Wiceprzewodniczącego,

c)      Sekretarza,

d)      Skarbnika.

5. Uchwały Prezydium Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy składu Prezydium, zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Prezydium są protokołowane zgodnie z § 9 ust. 15,                 a protokoły przechowywane w dokumentacji Rady.

6. Prezydium Rady Rodziców może zaprosić do udziału w swoich posiedzeniach Dyrektora Szkoły lub inne osoby.

7. Kadencja Prezydium trwa do powołania nowego Prezydium Rady.

 

§ 11

Członkowie funkcyjni Prezydium

 

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:

a)      kierowanie pracami Rady Rodziców,

b)      współpraca z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim

w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów i Szkoły,

c)      dokonywanie podziału zadań i obowiązków miedzy członków Prezydium Rady,

d)      współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

e)      zwoływanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady oraz Prezydium Rady,

f)       kierowanie działalnością finansową Rady,

g)      określanie zakresu działań dla komisji problemowych,

h)      przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej              i Samorządowi Uczniowskiemu,

i)        reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

j)        Zatwierdzanie dowodów rachunkowo-kasowych

2. Zadaniem Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców jest:

a)      Wykonywanie  zadań Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności,

b)      nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działalnością kasowo-finansową Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)      organizowanie – z innych źródeł niż wpłaty na Radę – wpływów finansowych na działalność Rady,

d)      nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłową, celową      i zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków,

e)      opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,

f)       sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

g)      sporządzanie sprawozdań z wpływów i wydatków oraz wykonania planów finansowych Rady Rodziców.

3. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:

a)      sporządzanie protokołów z zebrań Rady i Prezydium Rady,

b)      prowadzenie dokumentacji Rady oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania,

c)      zapewnienie technicznych warunków pracy Prezydium (przygotowywanie materiałów do pracy Prezydium, odpowiedniej ilość kopii propozycji uchwał, harmonogramu spotkań itp.).

d)      nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,

4. W przypadku powołania skarbnika, zadania wiceprzewodniczącego §11 ust.2 pkt.   b – g wykonuje skarbnik

 

§ 12

Komisja Rewizyjna

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Prezydium.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców w trybie przyjętym dla wyborów Prezydium.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodniczącego.

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

6. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę:

a)      działalności finansowej Rady.

7. Na wniosek Przewodniczącego lub Skarbnika, bądź na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 10 rodziców lub z własnej inicjatywy przeprowadza kontrole doraźne.

8. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia na posiedzeniach plenarnych Rady.

 

§ 13

Doraźne Komisje Celowe

 

1. Komisje Celowe są organami powoływanymi:

a)      w celu wydania opinii w sprawach opisanych w kompetencjach Rady w § 5,

b)      w przypadku konieczności rozwiązywania powstałych w Szkole problemów.

2. W skład Komisji Celowych mogą wchodzić członkowie Rady oraz nie wchodzący w skład Rady, rodzice (opiekunowie prawni) mający doświadczenie w sprawach, dla których Komisja Celowa jest powoływana.

3. Prezydium może zasięgać opinii ekspertów i jeśli sytuacja tego wymaga, wynagradzać ich pracę na podstawie uchwały Prezydium.

4. Komisji Celowej przewodniczy jeden z członków Prezydium Rady Rodziców.

 

5. Komisje Celowe powołuje Prezydium Rady Rodziców:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Dyrektora Szkoły,

c)      na wniosek grupy rodziców lub opiekunów prawnych reprezentujących, co najmniej          30 uczniów.

6. Komisje Celowe są obowiązane do złożenia sprawozdania ze swych prac na posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców.

 

§ 14

Zarządzanie funduszem Rady Rodziców

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

a)    składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły, oddziałów przedszkolnego i „zerówki”

b)      darowizn osób prywatnych i instytucji,

c)      wpływów z instytucji i organizacji społecznych,

d)      innych źródeł.

2. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:

a)      dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

b)      dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,

c)      wspomaganie uczniów Szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

d)      zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,

e)      nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,

f)       koszty związane z działalnością Rady Rodziców,

g)      inne cele wynikające z zadań Rady Rodziców,

h)      Współfinansowanie kosztów remontów i wyposażenia Szkoły.

3. Podziału zgromadzonych funduszy Rady dokonuje się w oparciu o plan finansowy, tworzony na podstawie projektu przedstawionego przez Prezydium Rady Rodziców.

4. Podstawą wydatkowania środków zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców są:

a)      uchwały Prezydium Rady,

b)      wnioski składane przez Dyrektora Szkoły

c)      pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem i opinią Dyrektora Szkoły składane przez:

- klasowe Rady Rodziców

- wychowawców klas i pozostałych nauczycieli

- Samorząd Uczniowski.

5. Wysokość dobrowolnej składki miesięcznej ustala Rada Rodziców na wniosek Prezydium na początku każdego roku szkolnego.

6. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych), składka na drugie dziecko wnoszona jest w wysokości 50%, a każde kolejne dziecko zwolnione jest ze składki.

7. Do dysponowania funduszem Rady upoważnione jest Prezydium Rady.

8. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium łącznie spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza                  i Skarbnika.

9. W celu prowadzenia bieżącej dokumentacji administracyjno-księgowej oraz zabezpieczenia prawidłowości jej sporządzania Rada Rodziców może zlecać wykonanie tych prac osobom posiadającym odpowiednie przygotowanie.

10. Wysokość, ilość oraz zasady wynagradzania osób świadczących prace na rzecz Rady Rodziców ustala Prezydium w drodze uchwały.

11. Dokumenty księgowe muszą być przed zaksięgowaniem sprawdzone przez Wiceprzewodniczącego lub Skarbnika pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

12. Sposób przechowywania dokumentów, środków finansowych i pieczęci regulują uchwały Prezydium.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 15

 

1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.

2. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

Zespołu Szkół

w Ostromecku

3. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi              i Statutem Szkoły.

4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem oświatowym lub interesem Szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie i nie później niż w ciągu 14 dni, uzgadnia z Prezydium Rady tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

5. W kontaktach z organami Zespołu Szkół – Rada Rodziców reprezentowana jest przez Prezydium Rady.

6. W sprawach spornych pomiędzy Radą a Dyrektorem Szkoły jest zarząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

7. W sprawach spornych pomiędzy Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim organem odwoławczym jest Dyrektor Zespołu Szkół.

8. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez inne organy Zespołu Szkół oraz jej pracowników, Prezydium Rady może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Zespołu Szkół. Dyrektor po rozpatrzeniu zażalenia jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni.

9. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami Zespołu Szkół, wynikającego z nie respektowania uprawnień rodziców lub nie udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenie – Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego Zespół Szkół.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwałą przez Radę Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostromecko, dnia 29.11.2007 r

 

Załącznik nr 1

 

 

Protokół

 

Z wyboru Klasowej (Oddziałowej) Rady Rodziców na rok szkolny20…../20…..                                                   w klasie/oddziale………………………………….

Porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania przez wychowawcę i powitanie uczestników.

2.      Przedstawienie fragmentu regulaminu Rady Rodziców – Tryb wyboru Klasowej Rady Rodziców.

3.      Przeprowadzenie wyborów.

4.      Sporządzenie protokołu.

 

Ad. 1)

Zebranie otworzył/a wychowawca klasy Pan/ Pani………………………………………………………….. i powitał/a wszystkich uczestników pierwszego spotkania w nowym roku.

Ad. 2)

Wychowawca odczytał/a tryb wyborów rady oddziału

Ad. 3)

Przeprowadzono wybory. Uczestnicy zgłosili następujące kandydatury:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

W wyniku tajnego głosowania do Klasowej Rady Rodziców wybrani zostali:

………………………………………….. liczbą głosów ………….

………………………………………….. liczbą głosów ………….

………………………………………….. liczbą głosów ………….

Ponieważ ………………………………... uzyskało taką samą liczbę głosów przeprowadzono drugą turę wyborów, w wyniku której miejsce w Radzie przypadło:

…………………………………………. liczbą głosów …………..

…………………………………………. liczbą głosów …………..

…………………………………………. liczbą głosów …………..

Członkowie Rady wybrali ze swojego grona Pana/Panią ………………………………………………. będącego przewodniczącym/cą i  jednocześnie przedstawicielem do Rady Rodziców.

Ad. 4)

Z przebiegu zebrania został sporządzony protokół, który podpisali wychowawca i członkowie Klasowej Rady Rodziców. Wychowawca przekazał protokół Dyrektorowi Szkoły.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Podpisy:

Wychowawca:                                                  …………………………………………….

Członkowie Klasowej Rady Rodziców:  …………………………………………….

                                                             …………………………………………….

                                                             …………………………………………….